Kullanım Koşulları

Melsem İletişim Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilen “www.vivlive.com” internet sitesini (“Vivlive” ) ziyaret eden, kullanan veya burada sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes (“Kullanıcı”) işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme” ve/veya “Kullanım Koşulları“)’nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan hüküm ve şartların tamamı ile birlikte, bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Politikası” hükümleri ve bu Vivlive’daki diğer talimatların bağlayıcı olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın Vivlive’da yer alan şartları kabul etmemesi halinde, siteye erişmemesi ve kullanmaması, kullanmaya başlanmış olması durumunda derhal kullanımı durdurması gerekmektedir.

Vivlive, işbu Sözleşme, Gizlilik Politikası ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, işbu sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Vivlive’ın değişiklikleri Kullanıcı’ya ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı, Vivlive hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılacaktır.

Madde 1. Hizmetten Yararlanabilecekler

Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler Vivlive’ın sunduğu hizmetlerden yararlanabilir.

Madde 2. Sözleşmenin Yürürlüğü ve Konusu

İşbu Sözleşme, Kullanıcı'nın ‘www.vivlive.com’ internet sitesine giriş yapması, bülten aboneliği ile yürürlüğe girecektir. İşbu Sözleşme, Vivlive’ın vereceği hizmetlere ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Madde 3. Tarafların Sorumlulukları

3.1. Kullanıcı, Vivlive’in sağladığı hizmetler kapsamında/sırasında üçüncü şahıslardan edinmiş olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan sitenin hiçbir surette sorumlu olmadığını, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Vivlive’a izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Vivlive’ı şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder.

3.2. Vivlive, Kullanıcı veya organizatörler tarafından iletilen veya internet sitesi üzerinden sağlanan bilgi ve içeriklerinin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak maddi veya manevi hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

3.3. Vivlive, sitenin virüslere karşı korunması için gerekli önlemleri almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

3.4. Sitenin kullanımı sırasında veya etkinliğin yayını sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da Mücbir Sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan Vivlive ve/veya çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu tutulamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda Vivlive bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

3.5. Site’de kurulan linkler, Vivlive’ın diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğu veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiği, onlar adına hareket ettiği veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği ya da bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğu anlamına gelmemektedir. Vivlive tarafından doğrudan verilmeyen hiçbir taahhüt Vivlive için bağlayıcı değildir.

3.6. Vivlive bu sitede yer alan bilgilerin tam ve doğru veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmayacaktır ve bağlayıcı değildir. Vivlive bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet (fikri dahil), satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

3.7. Vivlive işbu Sözleşme kapsamında talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.

3.8. Vivlive gerekli gördüğü zamanlarda Site kapsamındaki hizmetleri/siteyi geçici bir süre ile askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ya da sitenin kapatılmasından dolayı Vivlive’ın kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.9. Site, sadece yasal olarak ve kanunlara uygun şekilde kullanılabilir. Kullanıcı, işbu siteyi kullanmakla yasalara uygun davranacağını taahhüt eder. Kullanıcı, siteyi ve içeriği, satın aldığı bileti hiçbir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını, etkinlik organizatörü veya temsilcileri tarafından açıkça izin verilmesi haricinde, bileti veya etkinlik gösterimini veya siteyi içeriğini, hiçbir ticari iş veya faaliyet için kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder. Örnek vermek gerekirse, siteyi ve içeriği kopyalanamaz, satın alınan bilet, üçüncü kişilere her ne şekilde olursa olsun satılamaz, biletin ilave ücretle ya da başka şekilde satışı teklif edilemez, toplu gösterim kapsamına girecek gösterimler gerçekleştirilemez; satın alınan bilet, reklam, yarışma ve çekilişler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere promosyon veya diğer ticari amaçlarla kullanılamaz. Kullanıcı bu davranışlar nedeniyle sorumludur. Vivlive, bu tür davranışlara engel olmak için Kullanıcı’nın siteye girişini yasaklamak, şikayette bulunmak vb. uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.

3.10. Siteyi kullanarak sunulan içeriği ve hizmetleri kullanan Kullanıcılar, yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla site üzerinden işlem yapabilirler. Sitede dil, din, irk, siyasal grup ayıran/hedef alan, cinsellik, şiddet içeren, tehlikeli veya zararlı paylaşımlardan kaçınarak topluma ve Vivlive kullanıcılarına saygılı paylaşımlarında bulunulacaktır. Kullanıcılar’ın sitede yaptığı işlemlerden ötürü hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Vivlive ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Vivlive’a açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin Vivlive’a açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda Vivlive’ın münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.11. Kullanıcı, sitede kendisinden istenilen tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.12. İşbu sitede yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Vivlive veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

3.13. Kullanıcılar, site üzerinden ya da e-posta ile görüş ve önerilerini Vivlive’a göndermekle Vivlive’ın söz konusu bu görüş ve önerileri istediği gibi kullanma hakkı olduğunu ve bu nedenle herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

3.14. Vivlive, site üzerinden Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri Gizlilik Politikası kapsamında değerlendirecektir. Kullanıcı, Gizlilik Politikasını kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.15. Taraflar’dan hiçbiri diğerine karşı, kendi kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) kaynaklanan ve doğrudan doğruya akdi yükümlülüklerini yerine getirmesini imkansız hale getiren ve/veya Taraflar’ın bu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini engelleyen söz konusu sebeplerin devamı süresince, bu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumlu değildir. Mücbir Sebebe maruz kalan taraf, derhal diğer tarafa bu durumu, etkilerini ve tahmini süresini yazılı olarak bildirecek ve bir an önce Mücbir Sebebin olumsuz etkilerini bertaraf etmek, edimlerini eskisi gibi ifa etmek ve taahhütlerine uymak için öngörülen işlemleri yerine getirecektir. Mücbir Sebep süresince tarafların işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.
Mücbir Sebep nedeniyle Vivlive, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmemeden ötürü sorumlu tutulamayacak veya temerrüt addedilmeyecek yahut bu durumlar nedeniyle Vivlive’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

3.16. Vivlive, dilediği zaman sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitedeki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

Destek almak için bizimle iletişime geçebilirsin. destek@vivlive.com